[1]
Cherep , O.H., Nurlikhina , G.B. and Tkachuk , O.O. 2020. INNOVATION POLICY AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF ZAPORIZHZHIA REGION . Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences. 2 (46) (Jul. 2020), 26-30.