[1]
Cherep , O.G. and Tymoshyk , V.Y. 2020. VECTORS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF LABOR RESOURCES. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences. 2 (46) (Jul. 2020), 138-142.