(1)
Somchenko, V.; Saienko, O.; Taran, V.; Popova, Y. ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE UNEMPLOYMENT LEVEL OF UKRAINE. BES 2021, 56-60.