(1)
Cherep , O. H.; Nurlikhina , G. B.; Tkachuk , O. O. INNOVATION POLICY AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF ZAPORIZHZHIA REGION . BES 2020, 26-30.