(1)
Cherep , O. G.; Tymoshyk , V. Y. VECTORS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF LABOR RESOURCES. BES 2020, 138-142.