CHEREP , O. H.; NURLIKHINA , G. B.; TKACHUK , O. O. INNOVATION POLICY AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF ZAPORIZHZHIA REGION . Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences, n. 2 (46), p. 26-30, 9 Jul. 2020.