CHEREP , O. G.; TYMOSHYK , V. Y. VECTORS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF LABOR RESOURCES. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences, n. 2 (46), p. 138-142, 9 Jul. 2020.