ПРОЕКТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА 2021–2031 РОКИ

  • Є. М. Суліма Навчально-науковий інститут гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України
Ключові слова: стратегія, вища освіта, державна освітня політика, парадигма системи вищої освіти, модернізація університетів, університетський кампус

Анотація

У статті обґрунтовується актуальність створення Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021–2031 роки, що зумовлено необхідністю оновлення державної освітньої політики у зв’язку з глобальною кризою, трансформаційними процесами в сучасному суспільстві, докорінними перетвореннями у світовому просторі освіти. Мета статті – обґрунтувати необхідність розроблення Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021–2031 роки. Особлива увага приділяється вирішенню поставлених завдань: проаналізувати сучасний стан вищої освіти в Україні, висвітлити проблеми розвитку вищої школи, визначити стратегічні цілі та напрями оновлення державної політики в галузі вищої освіти, сформулювати принципи модернізації вищих навчальних закладів у контексті євроінтеграції, запропонувати механізми набуття університетами фінансової та організаційної самоврядності. Використовуються теоретичні методи наукового пошуку: аналіз державної освітньої політики та сучасного стану вищих навчальних закладів, проектування нової стратегії розвитку університетів. У змісті статті здійснюється аналіз виявлених проблем і протиріч між консервативними положеннями державної політики та новими вимогами часу до розвитку вищої освіти. Презентуються стратегічні цілі розвитку національної системи вищої освіти: перехід від парадигми «управління» до парадигми «урядування», запровадження екосистеми інновацій, створення науково-освітніх конгломерацій, прискорення трансферу технологій, оновлення матеріально-технічної бази, активізація діяльності університетських кампусів, здійснення позитивного впливу науково- технічних і освітніх досягнень університетів на економічне зростання держави, поширення академічної мобільності фахівців, взаємодія європейської та національної систем кваліфікації. Визначаються способи реалізації оновленої стратегії за економічною моделлю з позицій сучасних наукових підходів (інноваційного, інтегрованого, особистісно орієнтованого, компетентнісного, практико зорієнтованого, технологічного, аксіологічного). Описуються джерела фінансування університетів: державне фінансування, гранти, закупівля освітніх послуг, контракти на навчання, ендавмент-фонди, виконання послуг для місцевих органів влади і громад, контракти на виконання науково-дослідних робіт для комерційних структур, роялті, оренда майна, надходження від частки власності у компаніях, заснованих на території університету. Упровадження в практику положень Стратегії розвитку вищої освіти через оновлення законодавчої бази України має забезпечити модернізацію вітчизняних університетів у напрямі розвитку сучасних європейських університетів та дозволить українським університетам конкурувати на міжнародному ринку освітніх послуг.

Посилання

1. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2. Дєніжна С., Сова М. Професійний розвиток особистості працівника в умовах післядипломної освіти Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. Київ, 2019. № 4. С. 73–83.
3. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), А.М. Гуржій (заст. голови), О.Я. Савченко (заст. голови); за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с.
4. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2015/16 навчального року: Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/bl/01/BL_VNZ_15_pdf.zip
5. Пєтухова І.О. Проблеми і перспективи сучасної вітчизняної вищої освіти в контексті порівняльного аналізу болонської та української освітніх моделей. Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу. Київ : КНУБА, 2018. С. 244–249.
6. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Президент України; Указ, Стратегія від 25.06.2013 № 344/2013 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
7. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року : проєкт / Міністерство освіти і науки України. URL:http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf
8. УДФСУ передав до МОН розроблений проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021–2031 роки. URL: https://www.nusta.edu.ua/2020/09/23/
9. Про утворення робочої групи по підготовці пропозицій до проекту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021–2031 рр. : Наказ від 18 серпня 2020 року № 976. URL: https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2
10. Müller-Eiselt R. Die digitale Bildungsrevolution. Der radikale Wandel des Lernens und wie wir ihn Gestalten können. München: DVA. 2015.
11. Wiley, D., Williams, L., DeMarte, D., & Hilton, J. The Tidewater Z-Degree and the INTRO model for sustaining OER adoption. Education Policy Analysis Archives, 2016. 24 (41).
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Суліма, Є. М. (2021). ПРОЕКТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА 2021–2031 РОКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 176-186. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-28
Розділ
РОЗДІЛ V. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ