Для авторів

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги-науковці!
Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі
«Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки» № 1 (2020 р.).

Редакція збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою видання.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі фізико-математичних наук (113 – Прикладна математика, 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології).

До 28 серпня 2020 року приймаються статті до № 1 збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки» за 2020 рік.

Матеріали для опублікування в журналі приймаються за такими тематичними розділами:

  1. Прикладна математика
  2. Інженерія програмного забезпечення
  3. Комп’ютерні науки

Вимоги до оформлення статей:

До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

- до друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами;

- електронний варіант статті у форматі *.doc*.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;

- формат А4 через 1,5 інтервал;

- шрифт Times New Roman, розмір 14;

- поля: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє, нижнє — 2 см.

Структура статті:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва тематичного розділу (вирівнювання по лівому краю);

рядок 3 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);

рядок 5 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора (вирівнювання по центру).

Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

абзац 1 розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;

абзац 2 – назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5  слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

У випадку, якщо стаття не українською мовою, обов’язково подаються назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.

Структурні елементи основного тексту статті:

Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв’язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття).

Мета статті (висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 539.3
Прикладна математика

МАТРИЦЯ ЖОРСТКОСТІ «НАПІВНЕСКІНЧЕННОГО» СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА
ДЛЯ СЛАБКОСТИСЛИВОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ

Чопоров С. В.
доктор технічних наук, доцент,
доцент кафедри програмної інженерії
Запорізький національний університет
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
orcid.org/0000-1167-8765-9765
сhoporov@gmail.com

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

STIFNESS MATRIX OF A “SEMI-INFINITE” FINITE ELEMENT FOR A WEAKLY
COMPRESSIBLE MATERIAL BASED ON THE MOMENT SCHEME

Choporov S. V.
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Software Engineering
Zaporizhzhia National University
Zhukovskoho str., 66, Zaporizhzhia, Ukraine
orcid.org/0000-1167-8765-9765
сhoporov@gmail.com

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

На практиці досить часто виникають задачі механіки, коли силова дія на тіло або взаємодія декількох тіл має локальний характер, а значна частина об’єкта не випробовує впливу навантажень. Такі задачі моделюють рух автомобіля по дорозі, рух вагонних пар по залізничних рейках, роботу конвеєрних механізмів, транспортних стрічок, процедуру штамповки тощо...

ЛІТЕРАТУРА

1. Хусаінов Д. Я., Харченко І. І., Шатирко А. В. Введення в моделювання динамічних систем: навч. посібник. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. 132 с.

REFERENCES

1. Khusainov D. Ya., Kharchenko I. I., Shatyrko A. V. (2010) Vvedennia v modeliuvannia dynamichnykh system [Introduction to modeling of dynamic systems]. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv. (in Ukrainian)

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 28 серпня 2020 р. на електронну адресу редакції editor@physmath.journalsofznu.zp.ua наступні матеріали:

  • добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
  • інформаційну довідку про автора;
  • відскановане підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого проходження рецензування).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._оплата.

 Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей близько трьох тижнів.

 Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві.

__________________________________________________________

Поштова розсилка друкованих примірників збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки» № 1 за 2020 рік відбудеться після 20 листопада 2020 року.

 Публікаційний внесок:

Розмір публікаційного внеску становить 500 грн. Якщо обсяг статті перевищує 15 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.

Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу на поштову адресу. Вартість додаткового примірника становить 250 грн. Про додаткові примірники необхідно попереджувати завчасно.

Адреса та контактні дані:
Редакція журналу «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки»
вул. Жуковського 66, корп. 1, ауд. 216, м. Запоріжжя, Україна, 69060
Телефон: +38 (066) 53 57 687
Електронна пошта: editor@physmath.journalsofznu.zp.ua
Офіційний сайт: www.journalsofznu.zp.ua/index.php/phys-math