[1]
Kondratska, H.D., Chepelyuk, A.V., Fedorishchak, R.L. and Budynkevych, S.N. 2021. THE VALUE OF GENDER POLICY IN STUDENT SPORTS. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical education and Sports. 2 (Feb. 2021), 30-36. DOI:https://doi.org/10.26661/2663-5925-2020-2-04.