(1)
Kondratska, H. D.; Chepelyuk, A. V.; Fedorishchak, R. L.; Budynkevych, S. N. THE VALUE OF GENDER POLICY IN STUDENT SPORTS. PSJ 2021, 30-36.