(1)
Lisenchuk, H. A.; Khmelnitska, I. V.; Krupenya, S. V.; Lytvynenko, O. M.; Boretska, N. O. COMPUTER MOTORICS CONTROL SYSTEMS IN PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN WITH HEARING DEPRIVATION. PSJ 2021, 54-62.