Kondratska, H. D., Chepelyuk, A. V., Fedorishchak, R. L., & Budynkevych, S. N. (2021). THE VALUE OF GENDER POLICY IN STUDENT SPORTS. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical Education and Sports, (2), 30-36. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2020-2-04