Lisenchuk, H. A., Khmelnitska, I. V., Krupenya, S. V., Lytvynenko, O. M., & Boretska, N. O. (2021). COMPUTER MOTORICS CONTROL SYSTEMS IN PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN WITH HEARING DEPRIVATION. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical Education and Sports, (2), 54-62. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2020-2-08