KONDRATSKA, H. D.; CHEPELYUK, A. V.; FEDORISHCHAK, R. L.; BUDYNKEVYCH, S. N. THE VALUE OF GENDER POLICY IN STUDENT SPORTS. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical education and Sports, n. 2, p. 30-36, 5 Feb. 2021.