LISENCHUK, H. A.; KHMELNITSKA, I. V.; KRUPENYA, S. V.; LYTVYNENKO, O. M.; BORETSKA, N. O. COMPUTER MOTORICS CONTROL SYSTEMS IN PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN WITH HEARING DEPRIVATION. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical education and Sports, n. 2, p. 54-62, 8 Feb. 2021.