Kondratska, H. D., A. V. Chepelyuk, R. L. Fedorishchak, and S. N. Budynkevych. 2021. “THE VALUE OF GENDER POLICY IN STUDENT SPORTS”. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical Education and Sports, no. 2 (February), 30-36. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2020-2-04.