Kondratska, H. D., Chepelyuk, A. V., Fedorishchak, R. L. and Budynkevych, S. N. (2021) “THE VALUE OF GENDER POLICY IN STUDENT SPORTS”, Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical education and Sports, (2), pp. 30-36. doi: 10.26661/2663-5925-2020-2-04.