[1]
H. A. Lisenchuk, I. V. Khmelnitska, S. V. Krupenya, O. M. Lytvynenko, and N. O. Boretska, “COMPUTER MOTORICS CONTROL SYSTEMS IN PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN WITH HEARING DEPRIVATION”, PSJ, no. 2, pp. 54-62, Feb. 2021.