Kondratska, H. D., A. V. Chepelyuk, R. L. Fedorishchak, and S. N. Budynkevych. “THE VALUE OF GENDER POLICY IN STUDENT SPORTS”. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical Education and Sports, no. 2, Feb. 2021, pp. 30-36, doi:10.26661/2663-5925-2020-2-04.