BEKASOVA, O. F.; AVRAMENKO, N. V.; KABACHENKO, O. V.; IVANOVA, K. D.; KOPIIKA, V. V. Peripheral blood indices in women with development of ovarian hyperstimulation syndrome. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Biological Sciences, n. 1, p. 14-22, 11.