[1]
Shchedrin, I.L. 2017. GENRE MEMORY OF HEROIC EPIC BALLADE (“BYLINA”) IN THE OPERA`S LIBRETTO “ALESHA POPOVICH, ILI STRASHNYE RAZVALINY” BY V. A. ZHUKOVSKIY. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Philological Sciences. 1 (Jun. 2017), 81-89.