(1)
Shchedrin, I. L. GENRE MEMORY OF HEROIC EPIC BALLADE (“BYLINA”) IN THE OPERA`S LIBRETTO “ALESHA POPOVICH, ILI STRASHNYE RAZVALINY” BY V. A. ZHUKOVSKIY. PHSJ 2017, 81-89.