SHCHEDRIN, I. L. GENRE MEMORY OF HEROIC EPIC BALLADE (“BYLINA”) IN THE OPERA`S LIBRETTO “ALESHA POPOVICH, ILI STRASHNYE RAZVALINY” BY V. A. ZHUKOVSKIY. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Philological Sciences, n. 1, p. 81-89, 20 Jun. 2017.