[1]
I. L. Shchedrin, “GENRE MEMORY OF HEROIC EPIC BALLADE (“BYLINA”) IN THE OPERA`S LIBRETTO ‘ALESHA POPOVICH, ILI STRASHNYE RAZVALINY’ BY V. A. ZHUKOVSKIY”, PHSJ, no. 1, pp. 81-89, Jun. 2017.