Збірник «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки» – рецензований науковий журнал.

Журнал засновано 20 червня 1997 р. Перший випуск журналу опубліковано 22 червня 1998 р.

Засновник: Запорізький національний університет.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

ISSN: 2413-6549 (Print), 2518-1785 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія ДК № 5229 від 11 жовтня 2016 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі фізико-математичних наук (113 – Прикладна математика, 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології).

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

Видання публікує статті вчених з проблем прикладної математики, комп’ютерних наук і програмної інженерії.

Проблематика: загальна теорія моделей деформівних середовищ; теорія пружності; теорія пластичності; теорія в’язкопружності й повзучості; механіка полімерів і композиційних матеріалів; механіка руйнування; теорія аерогідропружності; теорія електро- і магнітопружності деформівних тіл; розробка та аналіз моделей для задач експериментальної механіки деформівного твердого тіла, механіки сипких тіл, біомеханіки; комп’ютерні методи розв’язування основних і мішаних граничних задач для складених і багатошарових середовищ; математичне моделювання оптимального розкрою; математико-економічне моделювання; розробка та аналіз моделей економіки; прогнозування банківської та фінансової діяльності; математичне моделювання стійкості та динаміки неоднорідних механічних систем; чисельний розв’язок проблем синтезу оптимального керування; комп’ютерна графіка, паралельні та розподілені обчислення; машинне навчання.


Поточний номер

№ 2 (2020): Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки
Опубліковано: 2021-03-12

Весь випуск

Переглянути всі випуски