ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОЇ СМУГИ ЗА ПІДСИЛЕННЯ СКІНЧЕННИМ ПРУЖНИМ СТРИНГЕРОМ

Ключові слова: лінеаризована теорія пружності, початкові (залишкові) напруження, контактні задачі, інтегральне перетворення Фур’є

Анотація

У статті в рамках лінериазованої теорії пружності розглядається контактна задача про підкріплення скінченним пружним стрингером попередньо напруженої пружної смуги. Пружна смуга вільною від підкріплення і навантаження гранню жорстко защемлена з основою. Задачу розв’язано для випадків рівних і нерівних коренів визначального рівняння у випадку пружних потенціалів довільної структури. Дослідження проведено в загальному вигляді для теорії великих початкових деформацій і двох варіантів теорії малих початкових деформацій у межах лінеаризованої теорії пружності за довільної структури пружного потенціалу. Припускається, що початковий напружений стан пружного стрингера та смуги в області контакту є однорідним. Дослідження проводяться в координатах початкового деформованого стану, які пов’язані з лагранжевими координатами (природного стану). Окрім того, зовнішнє зосереджене навантаження викликає невеликі збурення відповідних величин основного напружено-деформованого стану. Наведені загальні розв’язки основних диференціальних рівнянь лінеаризованої теорії пружності. Виходячи із припущення про те, що стрингер одночасно навантажується вертикальними і горизонтальними силами, потрібно зауважити, що пружний стрингер у вертикальному напрямку згинається як звичайна балка, а в горизонтальному напрямку стискається або розтягується, як звичайний стрижень зі скінченною жорсткістю, який перебуває в одноосьовому напружено-деформованому стані, задача математично формулюється як система інтегро-диференціальних рівнянь щодо невідомих контактних напружень. За допомогою перетворень Фур’є система розв’язується в замкнутому вигляді. У кінцевому результаті вирази для контактних напружень представлені у вигляді інтегралів Фур’є. У випадку нерівних коренів для хімічно активної гуми СКУ-6 і потенціалу Трелоара (матеріал неогуківського типу) наведено результати чисельного аналізу, що подані у вигляді графіка, який ілюструє досить значний вплив початкових напружень. Отже, вплив початкових напружень на напружено-деформований стан пружної смуги полягає в тому, що початкові напруження у смузі призводять у разі стиснення до зменшення напружень в області контакту, а в разі розтягу до їх збільшення. Щодо переміщень в області контакту стрингера зі смугою – усе відбувається навпаки.

Посилання

1. Контактна взаємодія тіл з початковими напруженнями : навчальний посібник / О.М. Гузь та ін. Київ : Вища школа, 1995. 305 с.
2. Гузь А.Н., Рудницкий В.Б. Основы теории контактного взаимодействия упругих тел с начальными (остаточными) напряжениями : монография. Хмельницький, 2006. 710 с.
3. Гузь А.Н., Бабич С.Ю., Глухов Ю.П. Смешанные задачи для упругого основания с начальными напряжениями : монография. Германия : Saarbrücken LAPLAMBERT Academic Publishing, 2015. 468 c.
4. Діхтярук М.М. Визначення функції впливу для пружної смуги з початковими (залишковими) напруженнями. Матеріали 4-го Міжнародного симпозіуму із трибофатики (ISTF), м. Тернопіль, 23–27 вересня 2002 р. / відп. ред. В.Т. Трощенко. Тернопіль : Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 2002. С. 426–431.
5. Дихтярук Н.Н. О равновесии полосы с начальными напряжениями, усиленной упругими накладками. Прикладная механика. 2004. 40. № 3. С. 63–70.
6. Рудницкий В.Б., Дихтярук Н.Н. Упругая полоса с начальными напряжениями, усиленная упругими накладками. Прикладная механика. 2002. 38. № 11. С. 81–88.
7. Рудницкий В.Б., Дихтярук Н.Н. Контактная задача о взаимодействии бесконечного стрингера и двух одинаковых полос с начальными напряжениями. Прикладная механика. 2017. 53. № 2. С. 41–48.
8. Саркисян В.С. Контактные задачи для полуплоскостей и полос с упругими накладками : учебное пособие. Ереван : Изд. Ереван. ун-та, 1983. 260 с.
9. Rudnitskii V. B., Dikhtyaruk N. N. Interaction Between an Infinite Stringer and Two Identical Prestressed Strips: Contact Problem. International Applied Mechanics. 2017. 53, № 2. P. 149–155.
10. Guz A.N. Nonclassical Problems of Fracture. Failure Mechanics: On the Occasion of the 50’th Anniversary of Research : Review. III. International Applied Mechanics. 2019. Vol. 55. № 4. Р. 343–415.
11. Yaretskaya N.F. Contact Problem for the Rigid Ring Stamp and the Half-Space with Initial (Residual) Stresses. International Applied Mechanics : Review. 2018. Vol. 54. № 5. Р. 539–543. DOI: 10.1007/s10778-018-0906-y.
12. Бабич С.Ю., Ярецька Н.О. Контактна взаємодія попередньо напружених кільцевого штампу і півпростору. Доповіді НАН України. 2020.
13. Babich S.Yu., Dikhtyaruk N.N. Load transfer from an infinite inhomogeneous stringer to an elastic strip clamped by one face with initial stresses. International Applied Mechanics. 2020. Vol. 56. № 6. Р. 346–356.
14. Contact Problem for Two Identical Strips Reinforced by Periodically Arranged Fasteners with Initial Stresses / S.Yu. Babich et al. International Applied Mechanics. 2019. Vol. 55. № 6. Р. 629–635.
Опубліковано
2023-01-03
Як цитувати
Діхтярук, М. М., & Кравчук, О. А. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОЇ СМУГИ ЗА ПІДСИЛЕННЯ СКІНЧЕННИМ ПРУЖНИМ СТРИНГЕРОМ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 31-38. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2022-1-04
Розділ
РОЗДІЛ I. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА