МЕТОД ГІЛОК І МЕЖ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІНІЙНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ НА РОЗМІЩЕННЯХ З ІМОВІРНІСНОЮ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ

  • О. О. Ємець Полтавський університет економіки і торгівлі
  • Т. М. Барболіна Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: евклідова задача комбінаторної оптимізації, задача оптимізації на розміщеннях, стохастична комбінаторна оптимізація, метод гілок і меж

Анотація

Актуальним напрямом сучасної теорії оптимізації є дослідження задач комбінаторної природи за різних видів невизначеності. Один із підходів до формулювання оптимізаційних задач з імовірнісною невизначеністю ґрунтується на введенні відношення порядку на фактор–множині, що утворюється при розбитті заданої множини незалежних випадкових величин на основі порівняння їх числових характеристик. Ця стаття присвячена обґрунтуванню методу гілок і меж для розв’язування оптимізаційних задач на розміщеннях, постановка яких здійснена на основі такого підходу. Зокрема, обґрунтовано алгоритм методу гілок і меж для розв’язування задач оптимізації на розміщеннях з лінійною цільовою функцією, у якій коефіцієнти є детермінованими величинами, тоді як елементи мультимножини є класами еквівалентності за згаданою еквівалентністю (H–задач). Пропонується проводити галуження загальної множини розміщень, надаючи певні можливі значення частині змінних. Коли отримується одноелементна множина, здійснюється перевірка, чи належить одержане розміщення множині, що визначена додатковими (некомбінаторними) обмеженнями. Запропоновано й обґрунтовано спосіб оцінювання підмножин, у якому використовуються властивості екстремалі в лінійній безумовній задачі стохастичної комбінаторної оптимізації на розміщеннях, сформульовано алгоритм методу гілок і меж. Роботу алгоритму проілюстровано прикладом. Для лінійної безумовної задачі оптимізації на розміщеннях, у якій коефіцієнти цільової функції є класами еквівалентності, а елементи мультимножини – детермінованими величинами (Hd–задач), встановлено зв’язок із H–задачами. Спираючись на цей взаємозв’язок та властивості розв’язку H–задачі, встановлено властивості мінімалі у розв’язку Hd–задачі. Розглянуто особливості застосування методу гілок і меж для розв’язування Hd–задач: як і для H–задачі пропонується використовувати галуження «вглиб», також обґрунтовано спосіб оцінювання підмножин.

Посилання

1. Гуляницький Л. Ф., Рясна І. І. До формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах. Теорія оптимальних рішень: зб. наук. праць. 2016. С. 17–25.
2. Емец О. А., Роскладка А. А. О комбинаторной оптимизации в условиях неопределенности. Кибернетика и системный анализ. 2008. № 5. С.35–44.
3. Перепелица В. А., Тебуева Ф. Б. Дискретная оптимизация и моделирование в условиях неопределенности данных. Москва: Академия Естествознания, 2007. 151 с.
4. Стоян Ю. Г., Романова Т. Е., Сысоева Ю. А. Оптимизационная задача размещения правильных интервальных многоугольников. Доклады НАН Украины. 1998. № 9. С. 114–120.
5. Гребенник И. В., Романова Т. Е., Шеховцов С. Б. Интервальное оценивание альтернатив при принятии решений в геометрическом проектировании. Бионика интеллекта. Информация. Язык. Интеллект: научно-технический журнал. 2008. № 2(69). С. 56–60.
6. Ємець О. О., Ємець Ол-ра О. Розв’язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах. Полтава: ПУЕТ, 2011. 239 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/352.
7. Семенова Н. В., Колечкина Л. Н., Нагорная А. Н. Векторные задачи оптимизации с линейными критериями на нечетко заданном комбинаторном множестве альтернатив. Кибернетика и системный анализ. 2011. № 2. С. 88–99.
8. Сергиенко И. В., Емец О. А., Емец А. О. Задачи оптимизации с интервальной неопределенностью: метод ветвей и границ. Кибернетика и системный анализ. 2013. № 5. С. 38–50.
9. Емец О. А., Барболина Т. Н. Об оптимизационных задачах с вероятностной неопределенностью. Доповіді НАН України. 2014. № 11. С. 40–45.
10. Барболина Т. Н. О подходе к оптимизации с вероятностной неопределенностью с использованием упорядочивания случайных величин. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. статей. Фізико-математичні науки. 2016. № 1. С. 11–20.
11. Емец О. А., Барболина Т. Н. О свойствах линейной безусловной задачи комбинаторной оптимизации на размещениях с вероятностной неопределенностью. Кибернетика и системный анализ. 2016. № 2. С. 127–139.
12. Ємець О. О., Барболіна Т. Н. Лінійні оптимізаційні задачі на розміщеннях з імовірнісною невизначеністю: властивості і розв’язання. Системні дослідження та інформаційні технології. 2016. №1. С. 107–119.
13. Емец О. А., Барболина Т. Н. Решение линейных безусловных задач комбинаторной оптимизации на размещениях со стохастической неопределенностью. Кибернетика и системный анализ. 2016. Т. 52, № 3. С. 141–153.
14. Cтоян Ю. Г., Ємець О. О. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації. Київ: Інститут системних досліджень освіти, 1993. 188 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/487.
15. Сергиенко И. В., Каспшицкая М. Ф. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации. Киев: Наук. думка, 1981. 288 с.
16. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей: учебник. 8-е изд., испр. и доп. Москва: Едиториал УРСС, 2005. 448 с.
17. Емец О. А., Барболина Т. Н. Свойства комбинаторных оптимизационных безусловных задач на размещениях с линейной и дробно-линейной целевыми функциями. Проблемы управления и информатики. 2017. № 1. С. 66–76.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Ємець, О. О., & Барболіна, Т. М. (2018). МЕТОД ГІЛОК І МЕЖ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІНІЙНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ НА РОЗМІЩЕННЯХ З ІМОВІРНІСНОЮ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 43-54. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1226

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають