СИМПЛЕКСНА ФОРМА МНОГОГРАННИКА СПОЛУЧЕНЬ З НЕОБМЕЖЕНИМИ ПОВТОРЕННЯМИ

  • О. О. Ємець Полтавський університет економіки і торгівлі
  • Ол-ра О. Ємець Полтавський університет економіки і торгівлі
  • С. В. Ванжа Полтавський університет економіки і торгівлі
Ключові слова: многогранник сполучень, симплексна форма многогранника, сполучення з необмеженими повтореннями

Анотація

У статті наводиться правило утворення симплексної форми многогранника сполучень з необмеженими повтореннями. Для симплексної форми многогранника сполучень з необмеженими повтореннями доведено ряд тверджень. На прикладі проілюстровано формування симплексної форми многогранника сполучень з необмеженими повтореннями.

Посилання

1. Сергиенко И. В., Каспшицкая М. Ф. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации. Киев: Наук. думка, 1981. 288 с.
2. Стоян Ю. Г., Ємець О. О. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації. Київ: Ін-т системн. досліджень освіти, 1993. 188 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/487.
3. Стоян Ю. Г., Ємець О. О., Ємець Є. М. Оптимізація на полірозміщеннях: теорія та методи. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. 103 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/376.
4. Емец О. А. Евклидовы комбинаторные множества и оптимизация на них. Новое в математическом программировании: учеб. пособие. Киев: УМК ВО, 1992. 92 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/489.
5. Ємець О. О., Колєчкіна Л. М., Недобачій С. І. Дослідження областей визначення задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставних множинах. Полтава: Полтавський державний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, ЧПКП «Легат», 1999. 64 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/488.
6. Емец О. А., Романова Н. Г. Оптимизация на полиперестановках. Киев: Наук. думка, 2010. 105 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/474.
7. Ємець О. О., Колєчкіна Л. М. Задачі комбінаторної оптимізація з дробово-лінійними функціями. Київ: Наук. думка, 2005. 117 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/474.
8. Ємець О. О., Роскладка О. В. Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування: монографія. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. 129 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/377.
9. Ємець О. О., Ємець Ол-ра О. Розв’язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2011. 239 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/352.
10. Емец О. А., Черненко О. А. Оптимизация дробно-линейных функций на размещениях: монография. Киев: Наук. думка, 2011. 154 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/467.
11. Ємець О. О., Черненко О. О. Моделі евклідової комбінаторної оптимізації: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2011. 204 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/354.
12. Ємець О. О., Парфьонова Т. О. Транспортні задачі комбінаторного типу: властивості, розв’язування, узагальнення: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2011. 174 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/ 123456789/353.
13. Емец О. А., Барболина Т. Н. Комбинаторная оптимизация на размещениях. Киев: Наук. думка, 2008. 159 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/ 473.
14. Донець Г. П., Колєчкіна Л. М. Екстремальні задачі на комбінаторних конфігураціях: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 309 с.
15. Панишев А. В., Плечистый Д. Д. Модели и методы оптимизации в проблеме коммивояжера. Житомир: ЖДТУ, 2006. 300 с.
16. Гуляницький Л. Ф. Розробка моделей і наближених методів комбінаторної оптимізації та їх застосування в інформаційних технологіях: Aвтореф. дис. … д-ра техн. наук / Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Київ, 2005. 32 с.
17. Гребеннік І В. Математичні моделі і методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні: Автореф. дис. … д-ра техн. наук / Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. Харків, 2006. 30 с.
18. Ємець О. О., Ємець Є. М., Ольховський Д. М. Оптимізація лінійної функції на переставленнях: перетворення переставного многогранника до вигляду, необхідного для використання в алгоритмі Кармаркара. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2010. № 2. С. 43–49.
19. Емец О. А., Леонова М. В. Симплексная форма общего перестановочного могогранника, заданного неприводимой системой. Проблемы управления и информатики. 2014. № 1. С. 68–79.
20. Зайченко Ю. П. Исследование операций. Киев: Видавничий дім «Слово», 2003. 688 с.
21. Таха Х. А. Введение в исследование операций. Москва: Издат. дом «Вильямс», 2005. 912 с.
22. Ермольев Ю. М., Ляшко И. И., Михалевич В. С., Тюптя В. И. Математические методы исследования операций. Киев: Вища шк., 1979. 312 с.
Опубліковано
2017-10-12
Як цитувати
Ємець, О. О., Ємець, О.-р. О., & Ванжа, С. В. (2017). СИМПЛЕКСНА ФОРМА МНОГОГРАННИКА СПОЛУЧЕНЬ З НЕОБМЕЖЕНИМИ ПОВТОРЕННЯМИ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 158-168. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1270

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають