НАЛАШТУВАННЯ ТА НАВЧАННЯ НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ

Ключові слова: нечітка класифікація, нечітка логіка, база знань, експертна система, квантільні оцінки, мова С/C , мова JavaScript, JSON

Анотація

У роботі розглянуто задачу класифікації об’єктів за ознаками та розроблено метод нечіткої класифікації. Для розв’язання задачі запропоновано використовувати нечітку модель представлення знань, побудовану з використанням навчальної вибірки, та систему нечіткого логічного виводу. Автоматичне формування системи нечітких логічних правил відбувається в процесі навчання. У процесі навчання відбувається налаштування параметрів моделі – нечітких границь термів. Для усунення проблеми обробки об’єктів, характеристики яких суттєво відрізняються від більшості об’єктів у вибірці та наближаються до порогових, для визначення границь термів пропонується використовувати квартильні оцінки. Модифікація класичного алгоритму нечіткої класифікації полягає в організації двохетапної процедури класифікації. Для поліпшення якості класифікації будуються допоміжні нечіткі класи, з використанням яких здійснюється відображення об’єктів в чіткі класи з навчальної вибірки. Для оцінювання якості класифікації використовуються метрики точності та повноти. Налаштування параметрів алгоритму нечіткої класифікації та розв’язання задачі нечіткої класифікації виконано з використанням набору даних іриси Фішера. Наведено порівняння результатів класифікації з використанням запропонованого в роботі двохетапного походу і класичного алгоритму нечіткої класифікації. Для зменшення впливу наявних у навчальній вибірці аномальних об’єктів на результат класифікації для визначення границь термів використовується міжквартильне середнє, що робить процедуру визначення границь термів робастною. Показано, що використання міжквартильного середнього для визначення границь термів дозволяє отримати прийнятну точність класифікації для вибірок, які містять об’єкти з аномальними характеристиками. Досліджено вплив способу розбиття вибірки на навчальну і тестову, а також вплив розміру навчальної вибірки на якість класифікації. Запропонований підхід є придатним для обробки даних в умовах обмеженої вибірки, часткового чи повного перекриття класів об’єктів, наявності об’єктів з нетиповими значеннями характеристик.

Посилання

1. Штовба С.Д. Классификация объектов на основе нечеткого логического вывода. Exponenta Pro – Математика в приложених. 2004. № 1. С. 68–69.
2. Романов В.Н. Применение нечетких моделей в задачах классификации. Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. 2014. № 5-6(84). C. 108-112. ISSN 1993-5552.
3. Кучеренко Е.И., Глушенкова И.С., Глушенков С.А. Нечеткое разбиение объектов на основе критериев плотности. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2016. № 1(36). Зp. 32-39. doi:10.15588/1607-3274-2016-1-4.
4. Пташко Е.А., Ухоботов В.И. Автоматическая генерация нечетких правил для управления мобильным роботом с гусеничным шасси на основе числовых даннях. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и інформатика. 2017. Vol. 6, №. 3. Pp. 60–72.
5. Edward R. Tufte. The Visual Display of Quantitative Information. Second Edition. Graphics Press, Box 430, Cheshire, Connecticut, 2007. pp. 191.
6. Терлецкий Д.А., Провотар А.И. Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. Кибернетика и системный анализ. Киев, 2015. том 51. № 1. С. 40–47.
7. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. URL : http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book5/index.php.
8. Гук Н.А., Єгошкін Д.І., Сірик С.Ф. Алгоритм класифікації на базі нечіткої логіки з розширюваною кількістю виводів. Питання прикладної математики і математичного моделювання : Зб. наук. пр. Дніпро. 2018. Вип. 18. С. 67–76.
9. Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork Pattern Classification, 2nd Edition. Wiley-Interscience, 2001. 688 p.
Опубліковано
2021-09-06
Як цитувати
Єгошкін, Д. І., & Гук, Н. А. (2021). НАЛАШТУВАННЯ ТА НАВЧАННЯ НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 33-43. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2021-1-04