РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЛОСКОЇ КОНТАКТНОЇ ЗАДАЧІ З УРАХУВАННЯМ ТЕРТЯ І ШОРСТКОСТІ, ЩО ДЕФОРМУЄТЬСЯ ЗА НЕЛІНІЙНИМИ ЗАКОНАМИ

  • Н. М. Д’яченко Запорізький національний університет
  • В. В. Мухін Запорізький національний університет
  • В. Ю. Містюк Запорізький національний університет
  • А. К. Юрченко Запорізький національний університет
Ключові слова: плоска контактна задача, штамп з плоскою основою, шорсткість, лінійний, степеневий та експоненціальний закони деформування шорсткості, тертя, метод послідовних наближень, метод редукції

Анотація

Розглянуто плоску квазістатичну задачу про ковзання без нахилу штампа з плоскою основою по поверхні пружного шорсткого шару (смуги) при нелінійних (степеневому та експоненціальному) законах деформування шорсткості. Задачу розв’язано з урахуванням тертя на нормальні переміщення штампа. Інтегральне рівняння задачі зведено до інтегрального рівняння Гаммерштейна в операторному вигляді для кожного закону. Виділено два випадки обмежень на коефіцієнти шорсткості: коефіцієнти обмежені знизу (великі) та обмежені зверху (малі). Для кожного закону, у двох випадках обмежень на коефіцієнти шорсткості, доведено єдиність відповідного розв’язку та знайдено аналітичний розв’язок. У кожному випадку розв’язок подано степеневим рядом за всіма степенями незалежної змінної. Коефіцієнти таких рядів задовольняють нескінченним системам нелінійних алгебраїчних рівнянь. За допомогою методу редукції та методу послідовних наближень отримано наближені розв’язки задачі. Числові результати візуалізовані. Проведено аналіз щодо впливу коефіцієнтів шорсткості та тертя на контактні характеристики. У граничних випадках одержано узгодження отриманих результатів з відомими. Зокрема, дійшли висновку, що при зменшенні коефіцієнта тертя, так само як і при зменшенні коефіцієнтів шорсткості степеневого та експоненціального законів, що залежать від висоти мікровиступів шорсткості, всі контактні характеристики наближаються до відповідних характеристик без урахування тертя або шорсткості відповідно. Найбільше значення контактного тиску досягається на межі площадки контакту, а найменше – у внутрішній точці цієї площадки. При збільшенні коефіцієнта тертя або коефіцієнтів шорсткості нелінійних законів, що залежать від висоти мікровиступів, абсциса точки найменшого тиску зміщується від центру в напрямку дії дотичної сили; при цьому заглиблення штампа в пружну шорстку смугу збільшується.

Посилання

1. Ткачук Н. Н., Скрипченко Н. Б., Ткачук Н. А., Грабовский А. В. Контактное взаимодействие сложнопрофильных деталей машиностроительных конструкций с учетом локальной податливости поверхностного слоя. Харьков: ФОП Панов А.Н., 2017. 148 с.
2. Крагельский И. В., Добычин М. Н., Комбалов В. С. Основы расчётов на трение и износ. Москва: Машиностроение, 1977. 576 с.
3. Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия. Москва: Наука, 2001. 478 с.
4. Козачок О. П., Мартиняк Р. М., Слободян Б. С. Взаємодія тіл з регулярним рельєфом за наявності міжконтактного середовища. Львів: Растр-7, 2018. 200 с.
5. Штаерман И. Я. Контактная задача теории упругости. Москва; Ленинград: Гостехтеоретиздат, 1949. 270 с.
6. Бартенев Г. М., Лаврентьев В. В. Трение и износ полимеров. Москва: Химия, 1972. 240 с.
7. Галин Л. А. Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости. Москва: Наука, 1980. 302 с.
8. Гоман О. Г., Шишканова С. Ф., Д’яченко Н. М. Задачі про штампи при різних законах деформування шорсткості. Вісник Херсонського державного технічного університету. 2003. № 3(19). С.98–101.
9. Тітова О. О., Гриценко О. М., Д’яченко Т. А., Стасюк О. В. Плоска контактна задача про вдавлення штампа з плоскою основою в пружну шорстку смугу при різних законах
деформування шорсткості. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2012. № 2. С. 105–113.
10. Александров В. М., Мхитарян С. М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками. Москва: Наука, 1983. 488 с.
11. Грабко Е. В. Численное решение статической задачи о контакте упругих шероховатых тел при наличии кулонова трения. Проблеми обчислювальної математики і міцності конструкцій. 2012. Вип. 18. С. 39–47.
12. Шишканова А. А. О решении контактной задачи с учетом трения и шероховатости для штампа в форме двусвязного квадрата в плане. Вісник Донецького університету. Сер. А. Природничі науки. 2004. Вип. 1. С. 95–102.
13. Шашкова Є. В., Д’яченко Н. М. Ковзання з тертям квадратного у плані штампа по межі пружного шорсткого півпростору. Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: Матеріали відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України КНМ. Львів, 2005. С. 294-297.
14. Pauk V., Zastrau В. W. Plane Contact Problems with Partial Slip for Rough Elastic Half-Space. J. Theor. Appl. Mech. 2004. Vol. 42, No. 1. P. 107–124.
15. Дьяченко Н. Н., Синченко Е. С., Качан А. И. Аналитическое и приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2016. № 1. С. 79–91.
16. Канторович Л. В., Акилов Г. П. Функциональный анализ. Москва: Наука, 1984. 752 с.
17. Д’яченко Н. М., Столярчук І, А., Рєзвіна Д. Г., Смолянкова Т. М. Експоненціально-степеневий закон деформування шорсткості в плоскій задачі про вдавлення штампа. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичних науки. 2014. № 2. С. 42–55.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Д’яченко, Н. М., Мухін, В. В., Містюк, В. Ю., & Юрченко, А. К. (2018). РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЛОСКОЇ КОНТАКТНОЇ ЗАДАЧІ З УРАХУВАННЯМ ТЕРТЯ І ШОРСТКОСТІ, ЩО ДЕФОРМУЄТЬСЯ ЗА НЕЛІНІЙНИМИ ЗАКОНАМИ. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 29-43. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1225