НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’Я»

  • Р. В. Клопов
  • Ю. С. Ісаєва
Ключові слова: здоров’я, професійна підготовка, здоров’язбереження, фізична культура і спорт

Анотація

Зміст статті полягає в дослідженні підходів щодо визначення поняття «здоров’я». Розглянуто науково- теоретичні підходи до означеної проблеми в різних аспектах багатьма видатними вітчизняними та зарубіжними вченими. Науковцями виділяються шість основних типів сутнісних елементів визначення здоров’я: здоров’я як норма функціонування організму на всіх рівнях його організації; здоров’я як динамічна рівновага (гармонія) життєвих функцій організму; здоров’я як повноцінне виконання основних соціальних функцій, участь у житті суспільства й активна трудова діяльність; здатність організму адаптуватися до умов навколишнього середовища, що змінюється; відсутність патологічних змін і нормальне самопочуття; повне фізичне, духовне, розумове й соціальне благополуччя. Зазначається, що аналіз підходів до визначення поняття «здоров’я» дасть змогу майбутнім фахівцям з фізичного виховання і спорту усвідомити значущість здобуття знань, умінь та навичок щодо формування здорового способу життя.

Посилання

1. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колект. моногр. / за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. Харків: Вид-во. Рожко С. Г., 2017. 488 с.
2. Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): монографія. Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 442 с.
3. Бойченко Т. Є. Валеологічна освіта в Україні: особливості і проблеми формування. Валеологія. 1996. № 1. С. 25 – 27.
4. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Валеологія як наука. Валеологія. 1996. № 1. С. 4 – 9.
5. Кудрявцева Е. Н. Здоровье человека: проблемы, суждения. Вопросы философии. 1987. № 12. С. 11.
6. Венедиктов Д. Д. Социально-философские проблемы здравоохранения. Вопросы философии. 1980. № 4. С.137.
7. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва: Изд-во иностранных и национальных словарей, 1956. Т. 1. С. 675.
8. Ильин Б. Н. О понятии «здоровье» человека. Вестник АМН СССР. 1988. № 4. С.18.
9. Казначеев В. П. Экология человека и проблемы социально-трудового потенциала населения. Проблемы экологии человека. Москва: Наука, 1986. 142 с.
10. Бутенко Б. И. Новое в понимании здоровья. Теория и практика физической культуры. 1988. № 7. С. 20.
11. Петленко В. П. Валеология человека. Здоровье – любовь – красота. В 5 т. Санкт-Петербург: Петроградский и К0, 1996. Т. 1. 304с.
12. Чикин С. А., Царегородцев Г. И. Что такое здоровье? Москва: Знание, 1976. С. 10.
13. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье. 2-е изд. допол., перераб. Москва: Физкультура и спорт, 1990. 208 с.
14. Царенко А. В. Здоровя як найвища цінність людини. Валеологія. 1997. № 1. С. 20.
15. Маликов Н. В. Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты: монография. Запорожье, 2001. 359 с.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Клопов, Р. В., & Ісаєва, Ю. С. (2018). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’Я». Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 32-37. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1108