Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія та практика» є науковим фаховим педагогічним рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Засновник: Запорізький національний університет.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

ISSN (Print) 2786-5622, ISSN (Online) 2786-5630 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24761-14701Р від 25 березня 2021 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах даних Іndex Copernicus (Польща), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Норвегія), ERIH PLUS (Норвегія).

В науковому журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті, які раніше не друкувались.

Тематичні розділи журналу:
1. Загальна педагогіка та історія педагогіки
2. Теорія та методика навчання (з галузей знань)
3. Корекційна педагогіка
4. Теорія і методика професійної освіти
5. Соціальна педагогіка
6. Теорія і методика управління освітою
7. Теорія і методика виховання
8. Дошкільна педагогіка
9. Педагогіка вищої школи
10. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Метою наукового журналу є публікація наукових статей українських та закордонних науковців, що спрямовані на розвиток теорії та практики загальної середньої та вищої освіти; наукове обґрунтування теоретичних засад загальної педагогіки та історії педагогіки, теорії виховання, професійної освіти, педагогіки вищої школи.

Основними завданнями наукового журналу є:

  1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку теорії і практики виховання та навчання.

  2. Інформаційні – надання опису та результатів педагогічних досліджень, професійних аналітичних обзорів, досвіду роботи провідних закладів освіти, інформування про зміни в законодавстві тощо.

Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.

Основні принципи, на яких базується редакційна політика наукового журналу:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів);
  • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • дотримання авторських прав та конфіденційності;
  • дотримання політики академічної доброчесності та антиплагіату.

Рецензенти наукових матеріалів призначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії журналу. Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

  • визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;
  • пропонувати шляхи поліпшення якості публікацій.

Науковий журнал видається у друкованому вигляді із розміщенням номерів на сайті в електронному вигляді.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

Редакція наукового журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку як вітчизняної, так і світової педагогічної науки.


Поточний номер

№ 4 (2022): Педагогічні науки: теорія та практика
Опубліковано: 2023-02-27

Весь випуск

РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ V. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Переглянути всі випуски