САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ

  • Е. А. Бажміна
Ключові слова: самостійна робота студентів, навчально-пізнавальна діяльність, навчально-виховний процес вишу, навички сучасності, принцип вертикальної наступності, дистанційне навчання

Анотація

У статті розглянуто самостійну роботу студентів як визначальний фактор підвищення якості навчання студентів денної та заочної форм навчання і формування у студентів особистісних та професійних якостей; обґрунтовано важливість науково-методичного вирішення проблеми на сучасному етапі розвитку вищої освіти в процесі професійної підготовки; охарактеризовано зміст дефініцій науково-понятійного апарату проблеми, що висвітлюється в статті; з’ясовано ознаки самостійної роботи студентів.

Посилання

1. Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2014. 142 с.
2. Енциклопедія освіти / редкол.: В. Г. Кремень та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1036 с.
3. Калашник Н. Г., Вертегел В. Л. Самостійна робота – потужний засіб сучасної освіти і виховання : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2005. 326 с.
4. Коновал О. А. та ін. Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / за ред. О. А. Коновала. Кривий Ріг : Книжкове вид. Киреєвського, 2012. 380 с.
5. Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. та ін. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. 3-тє вид., переробл. і доп. Київ : Знання, 2007. 495 с.
6. Кухаренко В. М., Березенська С. М., Бугайчук К. Л., Олійник Н. Ю., Олійник Т. О., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г., Столяревська А. Л. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / за ред. В. М. Кухаренка. Харків : Міськдрук, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
7. Лист МОН України від 09.07.2018 р. № 1/9-434 «Щодо рекомендацій з навчально- методичного забезпечення» URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-19-434-vid- 09072018-roku-shodo-rekomendacij-z-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya (дата звернення: 08.12.2018).
8. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 472 с.
9. План діяльності Національної академії педагогічних наук України на 2018-2020 роки. Додаток № 1 до наказу НАПН України від 16.02.2018 р. № 22 о. д. URL: http://naps.gov.ua/ua/activities/plans-reports/ (дата звернення: 08.12.2018).
10. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 25.07.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 08.12.2018).
11. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика : учеб. пособ. / под ред. В. А. Сластенина. Москва : Изд. центр "Академия", 2002. 576 с.
12. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : Кондор, 2011. 628 с.
13. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2006. 352 с.
14. 16 якостей і навичок, необхідних студентам ХХІ століття. URL: https://innovationhouse.org.ua/statti/16-kachestv-y-navykov-neobhodymyh-studentam-xxi- veka/ (дата звернення: 08.12.2018).
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Бажміна, Е. А. (2018). САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 38-44. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1109