СТИЛІСТИЧНІ ВПРАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ

  • В. В. Бабенко
Ключові слова: стилістичні вправи, стилістична компетентність, майбутні вчителі-словесники

Анотація

У поданій рецепції автор розглядає стилістичні вправи як ефективний засіб формування стилістичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури. Зазначає, що методично правильно розроблена система вправ із стилістики сприяє активізації розумової діяльності здобувачів вищої освіти й розвиває в них уміння доцільно використовувати стилістичні ресурси української мови, визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх функційних стилів мовлення, правильно оцінювати стилістичні можливості мовних засобів, конструювати стилістично довершені тексти, уміти вдосконалювати власне й чуже мовлення. Пропонує систему лексико-стилістичних, фонетико-стилістичних, граматико- стилістичних вправ і завдань, спрямованих на формування стилістичної компетентності майбутніх учителів- словесників. Робить висновок про те, що стилістичні вправи є продуктивним інструментом засвоєння, узагальнення, систематизації та закріплення знань зі стилістики української мови, вироблення стилістичних умінь і навичок та формування стилістичної компетентності майбутніх учителів-словесників.

Посилання

1. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії: монографія. Кривий Ріг: Видав. дім, 2008. 338 с.
2. Гез Н. И. Система упражнений и последовательность развития речевых умений и навыков. Иностранные языки в школе. 1969. № 6. С. 28–35.
3. Попович А. С. Практичні аспекти реалізації принципу історизму на заняттях зі стилістики у вищій школі: зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини (педагогічні науки) / гол. ред.: М. Т. Мартинюк. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 2. Ч. 2. С. 150–159.
4. Словник-довідник з української лінгводидактики: навч. посіб. / за ред. М. І. Пентилюк. Київ: Ленвіт, 2015. 320 с.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Бабенко, В. В. (2018). СТИЛІСТИЧНІ ВПРАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 86-92. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1116