ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У КОЛЕДЖІ

  • А. В. Подозьорова
Ключові слова: професійна підготовка, базові компетентності, майбутні економісти, коледж

Анотація

У статті здійснено аналіз наукового розуміння сутності базових компетентностей майбутніх економістів під час професійної підготовки у коледжі. Розглянуто науково-теоретичні підходи до визначення означеної проблеми в різних аспектах багатьма видатними вітчизняними та зарубіжними вченими. Висвітлено зміст понять компетентнісно орієнтованого навчання: «компетентність», «професійна компетентність», «базові компетентності майбутніх фахівців». На основі аналізу наукового розуміння сутності професійних і базових компетентностей, змісту загальнопрофесійних завдань, які мають вирішувати економісти, враховуючи особливості їхньої професійної діяльності, презентовано авторське визначення змісту професійної та базової компетентностей майбутніх економістів.

Посилання

1. Хлипавка Г. Проблема формування соціальної компетентності у процесі професійної підготовки: науково-педагогічний аспект. Молодь і ринок: наук.-пед. журнал. Дрогобич, 2016. Вип. 5 (136). С. 173–178.
2. Рівні національної рамки кваліфікацій. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna- ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij (дата звернення: 14.12.2018).
3. Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111- zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu (дата звернення: 14.12.2018).
4. Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років. URL: http://old.mon.gov.ua/ua/prviddil/1312/1390288033/1414672797 (дата звернення: 17.12.2018).
5. Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки. Высшее образование сегодня. 2004. № 3. С. 20–26.
6. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. 2002. 396 с. С. 281–296.
7. Гура О. І. Професійні компетенції та професійна компетентність педагога вищої школи: порівняльний аналіз понять. Наука і сучасність: зб. наук. пр. Нац. пед. ун. ім. М. П. Драгоманова. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. Т. 54. С. 3–12.
8. Энциклопедия профессионального образования: в 3 т. / под ред. С. Я. Батышева. Москва: РАО, Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. 1320 с.
9. Стандарт вищої освіти України. Ступінь «бакалавр». Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 051 «Економіка». Київ, 2016. 13 с.
10. Концепція розвитку економічної освіти в Україні. URL: http://referat-ok.com.ua/ ekonomichna-teoriya/koncepciya-rozvitku-ekonomichnoji-osviti-v-ukrajini (дата звернення: 17.12.2018).
11. Гришко В. І. Формування базових компетентностей майбутніх правознавців у процесі фахової підготовки: дис канд. пед. наук: 13.00.04. Рівне, 2016. 291 с.
12. Ильязова М. Д. Компетентностный подход к результатам высшего образования: анализ, сущность, реализация. Астрахань: АГТУ, 2006. С. 72.
13. Подозьорова А. В. Формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2017. 274 с.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Подозьорова, А. В. (2018). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У КОЛЕДЖІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 113-116. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1121