МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

  • О. А. Пілевич
Ключові слова: професійна культура майбутніх фахівців із фінансів і кредиту, коледж, методи навчання і виховання, методика

Анотація

У статті розглядаються різні підходи до класифікації методів навчання і виховання учнів і студентів, здійснюється їх порівняння. Виявлено найбільш доцільні методи формування професійної культури майбутніх фахівців із фінансів і кредиту в культурно-освітньому середовищі. Розглянуто голографічний підхід до професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів у коледжі як систему способів, технологій, спрямованих на об’ємне, багатомірне вивчення знання, яке відповідає багатомірності сприйняття навколишнього світу і запасу життєвого досвіду.

Посилання

1. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. Москва: Издательский центр «Академия», 2000. 192 с.
2. Коротков В. М. Общая методика учебно-воспитательного процесса: учеб. пособие для слушателей ФПК директоров школ и студентов пед. ин-тов. Москва: Просвещение, 1983. 224 с.
3. Макиенко Н. И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического образования / под ред. И. Г. Коваленко. Минск: Вышэйш. школа, 1977. 256 с.
4. Мойсеюк Н. Є, Педагогіка: навч. посіб.: 3-є видання, доповнене. Київ: ВАТ «КДНК», 2001. 608 с.
5. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. Київ: Аконіт, 2005. Т. 2. 927 с.
6. Пілевич О. А. Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту в культурно-освітньому середовищі: методичні рекомендації. Київ: ІПТО НАПН України, 2017. 110 с.
7. Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения: учеб. пособ. Москва: ФОРУМ-ИНФРА-М. 2007. 178 с.
8. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2006. 352 с.
9. Цикл Колба: описание, принципы, примеры и эффективность: http://fb.ru/article/255495/tsikl-kolba-opisanie-printsipyi-primeryi-i-effektivnost.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Пілевич, О. А. (2017). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 17-23. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1148