ПІАР-ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ

  • С. Г. Вавіліна
Ключові слова: професійно орієнтоване читання, піар-текст, інформація, предмет відображення, функції, лінгвостилістичні аспекти

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність включення англомовного піар-тексту до змісту навчання майбутніх журналістів іноземної мови професійного спрямування в контексті сучасних тенденцій на журналістському ринку праці. Здійснено розмежування текстів сфери піару і власне журналістських матеріалів за характером інформації та основними жанроутворювальними ознаками. Окреслено найсуттєвіші лінгвостилістичні характеристики англомовних піар-текстів.

Посилання

1. Бакаєва Г. Є., Борисенко О. А., Зуєнко І. І. Програма з англійської мови для професійного спілкування. Київ: Ленвіт, 2005. 119 с.
2. Тертычный А. А. Жанры периодической печати. Москва: Аспект Пресс, 2011. 320 с.
3. Кривоносов А. Д. PR-текст как инструмент публичных коммуникаций: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19 / С.-Петерб. гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2002. 388 с.
4. Мисонжников Б. Я. Отражение действительности в тексте. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для студ. вузов по спец. «Журналистика» / ред. С. Г. Корконосенко. Санкт-Петербург: Знание: СПбИВЭСЭП, 2000. С. 95–124.
5. Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2011. 496 с.
6. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. Киев: Ваклер, 2001. 656 с.
7. Володина С. В. Тексты в коммуникационной системе Паблик Рилейшнз: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Москва, 2007. 158 с.
8. Шарабарина Н. Э. Коммуникации в системе «Паблик Рилейшнз»: модели функционирования и типологические характеристики текстов: дис… канд. филол. наук: 10.01.10 / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Москва, 2004. 200 с.
9. Jacobs G. Self-reference in press releases. Journal of Pragmatics. 1999. Vol. 31. No. 2. P. 219– 242.
10. Bell A. The Language of the News Media. Oxford: Blackwell, 1999. 277 p.
11. Имшинецкая И. Я. Креатив в рекламе. Москва: РИП-Холдинг, 2002. 172 с.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Вавіліна, С. Г. (2017). ПІАР-ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 91-98. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1160