HUMANISATION OF EDUCATION PROCESS IN THE UP-TO-DATE PEDAGOGICAL INVESTIGATION

  • H.A. Dehtiarova
Keywords: humanization of education, regularity, principles and aims of humanization of education

Abstract

In the article pointed out the problems of humanization of the educational process in modern pedagogical investigations and the creative search of the new pedagogical technologies, methods, forms and ways which would provide up bringing of the independent, harmonious, highly educated person ready for the active social labour and constant increasing of his intellectual level.

References

1. Балл Г.О. Гуманізація освіти в контексті сучасності: психолого-педагогічні орієнтири // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3. – № 3. – С. 21–34.
2. Балл Г.О. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти // Освіта і управління. – 1997. – Т. 1. – № 2. – С. 21–36.
3. Балл Г.О. Сучасний гуманізм і освіта // Психолог: Шкільний світ. – 2002. – № 40 (40). – С. 3–5.
4. Білоусова В.О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: Монографія. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 7.
5. Гончаренко С.І., Мальований Ю.І. Гуманізація і гуманітаризація освіти // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 2–8.
6. Зязюн І.А. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2000. – С. 17.
7. Зязюн І.А. Освітні технології у вимірах педагогічної рефлексії // Світло. – 1996. – № 1. – С. 4–9.
8. Красовицький М.Ю. Людина – мета, а не засіб. Гуманізація життя школи // Рідна школа. – 1991. – № 11. – С. 10–13.
9. Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ”ОВС”, 2000. – 164 с.
10. Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. – К., 1983.
11. Мун Л.М. Информационные технологии и гуманитарная культура: преподавание в общеобразовательной школе учебных дисциплин с использованием достижений современных информационных технологий // Мир психологии. 2002. – № 1 (29). – С. 262–272.
12. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; Под ред. С.А. Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр „Академия”, 2000. – С. 35– 38.
13. Пікельна В. „Люби свого ближнього”. Філософські, історичні та педагогічні роздуми про гуманізацію освіти // Рідна школа. – 1998. – № 2. – С. 26–28.
14. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000.– 250 с.
15. Русова С. Націоналізація школи /Русова С. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – С. 295. – 304 с.
16. Токмань Г. Сучасні навчальні технології та методи викладання літератури. Інноваційні технології: модульно-розвивальна система навчання // Дивослово. 2002. – № 10. – С. 59–62.
17. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. – М.: Педагогическое общество Росси, – 1999. – 354 с.
Published
2005-06-06
How to Cite
Dehtiarova, H. (2005). HUMANISATION OF EDUCATION PROCESS IN THE UP-TO-DATE PEDAGOGICAL INVESTIGATION. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 29-36. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1667