DEVELOPMENT OF UPPER SCHOOL PUPILS’ READINESS TO CONTINUATION OF PHYSICS EDUCATION IN HIGH EDUCATIONAL INSTITUTIONS

  • Yu.P. Minaiev
Keywords: upper school, physics education

Abstract

The paper reports elaboration of theoretical and methodical bases of the branch of didactics of the upper school that is concerned with the actual problem of pupils’ training for the continuation of physics education.

References

1. Афанасьєва Н.І., Кенєва І.П., Мінаєв Ю.П. Залежність якості засвоєння школярами і студентами навчального матеріалу з фізики від рівня розвитку їхнього формального мислення// Збірник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. - Випуск 13. Серія: педагогічні науки: Збірник. - У 2 т. – Чернігів: ЧДПУ, 2002. - №13. – Т 2. – С. 167-172.
2. Афанасьєва Н.І., Кенєва І.П., Мінаєв Ю.П. Психологічний аналіз стратегій засвоєння навчального матеріалу з фізики// Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Збірник науково-методичних праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 5. – Рівне: РДГУ, 2002. – С. 98-102.
3. Благодаренко Л.Ю., Мініч М.І., Шут М.І. Особливості навчальної програми узагальнення знань з фізики для учнів 11-х класів в системі особистісно-орієнтованого навчання// Наукові записки. - Випуск 55. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2004. – С. 22-26.
4. Галатюк Ю.М. Проектування творчих лабораторних робіт з фізики: деякі психолого-педагогічні та методичні аспекти// Збірник науково-методичних праць “Теорія та методика вивчення природно-математичних і технічних дисциплін”. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - Випуск 4. – Рівне: РДГУ, 2002. – С. 27-32.
5. Давиденко А.А. Методика розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики (теоретичні основи). – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2004. – 264 с.
6. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України. – 20.01.2004 №5. – С. 1-13.
7. Котельников Г.О., Сергєєв О.В., Тищук В.І. Особливості використання лабораторних робіт з фізики дослідницького характеру в класах з поглибленим вивченням предмету // Збірник науково-методичних праць “Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін”. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 6 ;. – Рівне: РДГУ, 2002. – С. 20-27.
8. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. — М.: Педагогика, 1981. — 186 с.
9. Мартинюк М.Т. Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі: Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02/ Нац. пед. ун-т. – К., 1999. – 34 с.
10. Мінаєв Ю.П. Про втілення принципу інтеграції в освітні стандарти профільної школи// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Випуск 3. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів, 2000. – №3. – С. 88-92.
11. Мінаєв Ю.П. Інтеграційні процеси в середній школі та ступенева педагогічна освіта // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Укл. П.В. Дмитренко. О.Л. Макаренко, В.П. Сергієнко. – К.: НПУ, 2001. —С. 252-258.
12. Мінаєв Ю.П. Технологія розвитку критичного мислення при навчанні природничо-математичних дисциплін// Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Випуск 32. – Ч. ІІ – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – С. 85-90.
13. Мінаєв Ю.П. Досвід практичної реалізації дидактичного принципу інтеграції на засадах профільної диференціації// Наукові записки. - Випуск 55. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2004. – С. 77-81.
14. Минаев Ю.П., Самойленко П.И., Цыганок М.Н. Максимизация знаний: выбор образовательной стратегии методом математического моделирования// Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу “Среднее профессиональное образование” №3 (май 2001 г.) – С. 147-160.
15. Нечет В.І. Основи теорії навчання фізики в загальноосвітній середній школі. – Запоріжжя: АТ “Мотор Січ”, 1976. – 201 с.
16. Шарко В.Д. Рефлексивний підхід до навчання як умова впровадження особистісно-орієнтованих технологій// Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 32. – Ч. 2. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – С. 190-196.
17. Шульман Л. Плюс дебилизация всей страны (Система образования — ключ к созданию процветающей экономики)// Деловая Украина. – 2000. – №34 (162) – С. 1-3.
Published
2005-06-06
How to Cite
Minaiev, Y. (2005). DEVELOPMENT OF UPPER SCHOOL PUPILS’ READINESS TO CONTINUATION OF PHYSICS EDUCATION IN HIGH EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 66-73. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1674