МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ

  • І.О. Гашенко Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • М.Г. Апанасенко Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: інтеграція, гуманістична педагогічна парадигма, інтегрований гуманітарний освітній простір, дидактичні принципи інтегративний спецкурс

Анотація

У статті проведено історичний аналіз розвитку поняття ”інтеграція” як дидактичного принципу та розглянуті сучасні наробки в педагогіці переходу від освіти на інтегрованій основі до науково-теоретичного осмислення фундаментальних законів і принципів інтеграції щодо реалізації гуманістичної парадигми в освіті. Це дало змогу здійснити на практиці педагогічне проектування інтегрального гуманітарного освітнього простору в контексті гуманістичної педагогічної парадигми, у послідовності: історія – методологія – теорія – практика.

Посилання

1. Богуславський М.В.,Корнетов Г.Б. О педагогических парадигмах // Магистр. - 1992. – Май. – С.16-17.
2. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования. – Ростов-на–Дону: Изд. Рост. пед. ун-та, 2000. – 383 с.
3. Зверев И.Д. Интеграция и “интегрированный” предмет // Биология в школе. – 1991. – № 5. – С. 46-49.
4. Колесникова И.А. Педагогические цивилизации и их парадигмы // Педагогика. – 1995. – № 6. – С.84-89.
5. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Пестолоцци И.Г. Педагогическое наследие. – М.: Просвещение,1989. – 451 с.
6. Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник / За ред. І.І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 367с.
7. Мартинюк М.Т. Вивчення фізики і астрономії в основній школі (теоретичні і методичні засади). – К.:Новий світ, 1998. – 274с.
8. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – К.: Шкільний світ, 2001. – 12с.
9. Писарчук Е.А., Щербан О.В. Еще раз о концепции интеграции естественно-научных знаний // Биология в школе. – 1991. – № 1. – С. 53-55.
10. Словарь иностранных слов/ Под.ред. И.В.Лёхина и др. – М.: Сов. Энциклопедия, 1964. – 488 с.
11. Тарасов Л.В. Необходимость перестройки преподавания естественных предметов на основе интегративно-гуманитарного подхода // Физика в школе. – 1989. – № 4 – С. 32-44.
12. Федорец Г.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. – М.: Народное образование, 1983. – 83 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Гашенко, І., & Апанасенко, М. (2007). МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 46-56. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1795