ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

  • С.П. Архипова Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
  • Г.Я. Майборода Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: соціально-педагогічна освіта, виші, Болонський процес, організація вищої освіти

Анотація

У статті аналізується питання щодо оптимальної організації навчання соціальних педагогів в умовах трансформування освітнього простору України відповідно до вимог Болонської декларації. Розглідяються концептуальні ідеї підготовки фахівців соціальної сфери, завдання, що постають перед вишами, та інші проблеми.

Посилання

1. Болонський процес у фактах і документах/ Упоряд. Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубіяко В.В., Бабич І.І. – Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.
2. Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / За ред. В.К. Кременя. – К.: Освіта, 2004. – 384 с.
3. Елизарова Г.В. Готовность студента к освоению положений Болонского процесса // Информационный бюллетень РГПУ им. А.И. Герцена. №2(30) – СПб., 2006. – С. 59-63.
4. Обучение социальной работе: Преемственность и инновации / Под ред. Ш. Рамон, Р. Сари. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 176 с.
5. Тонконогая Е.П. О совершенствовании теоретической подготовки специалистов по социальной работе // Проблемы и перспективы высшего гуманитарного образования в эпоху социальных реформ: Тезисы докладов. – СПб., 1999. – С. 222-225.
6. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет социального работника. – М.: Союз, 1993. – 110 с.
7. Чобітько М.Г. Особистісно-орієнтована професійна підготовка майбутнього вчителя: теоретико-методологічний аспект. – Черкаси: Брама, 2006. – 560 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Архипова, С., & Майборода, Г. (2007). ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 19-25. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1819