ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СІМ’Ї

  • І.М. Трубавіна Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Ключові слова: фактори розвитку сім’ї, соціально-педагогічна діяльність, фамілієцентризм

Анотація

У статті розкриваються природні, соціальні, духовні фактори розвитку сім’ї, сутність соціально-педагогічної діяльності на основі фамілієцентризму, яка ці фактори оптимізує.

Посилання

1. Аврелий Августин. Исповедь. – М.: Наука, 1991. – 120 с.
2. Богомолов А.С. Античная философия. – М.: Наука, 1985. – 356 с.
3. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М.: Наука, 1975. – 246 с.
4. Бекон Ф. Великое восстановление наук: Сочинения: В 2-х т. – М.: Наука, 1977. – Т.1. – 350 с.
5. Гегель Г.В. Сочинения: В 14-ти т. – Т. IV, VIII. – М.-Л.: Наука, 1929 – 1959.
6. Гельвеций К. О человеке: Соч. в 2-х т. – М.: Наука, 1977. – Т. 2 – 189 с.
7. Горфункель А.Х. Философия Эпохи Возрождения. – М.: Наука, 1985. – 248 с.
8. Гриньова М.В. Застосування принципів біоетики у педагогічній діяльності: 3б. наук. праць ПДПУ, Серія “Педагогічні науки”. – Полтава: ПДПУ. – Вип. 5/6 (26-27). – С. 17-22.
9. Даніл’ян О.Г. Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв’язання. – Автореф. дис….д. філос. н.: 09.00.03. – Харків: ХВУ. – 1998. – 48 с.
10. Історія філософії на Україні: У 2-х т. – К.: Наукова думка, 1987. – Т.1. – 326 с.; Т.2 – 248 с.
11. Кант И. Трактаты и письма. – М.: Политиздат, 1980. – 292 с.
12. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 304 с.
13. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1955. – 420 с.
14. Ламетри Ж. Человек-машина. – М.: Наука, 1977. – Т.2. – 189 с.
15. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Наука, 1989. – 340 с.
16. Монтескье Ш.О духе законов: Избр. произведения. – М., 1955. – 320 с.
17. Розанов В.В. Сумерки просвещения. – М.: Наука, 1990. – 120 с.
18. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2-х т. – Т. 1. – М.: Наука, 1981.– 256 с.
19. Скляров О.П. Поняття “соціально-педагогічне” в категоріальному апараті соціального пізнання. – Автореф. дис….к. філос. н.: 09.00.03. – К.: Ін-т філософії, 2000. – 23 с.
20. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1973. – 270 с., Т.2 – 252 с.
21. Словарь по этике /Под ред. А.А. Гусейнова, И.С. Кона. – 6-е изд. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.
22. Сучасна зарубіжна соціальна філософія: Хрестоматія. – К.: Рідна школа, 1996. – 398с.
23. Філософія виховання: У 2-х ч./За ред. М.Д. Култаєвої. – Харків: ХДПУ, 2001. – Ч. 1. – 272 с.
24. Хазратова Н.В. Психологія відносин особистості й держави: Дис….д. психол. н.: 19.00.05. – Луцьк: ВДУ, 2005. – 430 с.
25. Шеляг Т.В. Современная семья и социальная работа. – М.: СТИ, 1999. – 162 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Трубавіна, І. (2007). ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СІМ’Ї. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 202-210. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1852