ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • Л.В. Бродська Запорізький національний університет
Ключові слова: готовність до професійної діяльності, виховна робота, технологія організації навчального заняття, особистісно зорієнтований підхід

Анотація

Стаття присвячена питанням професійної підготовки майбутніх учителів, авторка пропонує технологію організації навчальних занять із дисциплін педагогічного циклу, яка має зробити їх максимально ефективними для підвищення рівня готовності студентів до реалізації фахової діяльності в рамках особистісно зорієнтованого підходу.

Посилання

1. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання // С.Г.Карпенчук Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 304 с.
2. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 544 с.
3. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000. – 250 с.
4. Педагогика. Учебное пособие для студентов педвузов и пед. колледжей/ Под. ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – 640 с.
5. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта. – М.: Знание, 1989. – 80 с.
6. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. –374 с.
7. Бродська Л.В. Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до виховної роботи в школі: Дис. к. пед. н.– К., 2006. – 261 с.
8. Основы педагогики и психологии высшей школы: Учеб. пособие. / Под. ред. А.В.Петровского. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 302 с.
9. Кондрашова Л.В. Гуманизация учебно-воспитательного процесса школы: история, теория, поиски: Учеб.-метод. пособие / Криворожский гос. пединститут. – Кривой Рог, 1996. – 74 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Бродська, Л. (2008). ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 34-39. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1866