ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • О.І. Васильченко Запорізький національний університет
Ключові слова: культура, гендер, гендерна культура, норми, стереотипи

Анотація

У статті проаналізовані особливості гендерної культури. Теоретично обґрунтована необхідність формування гендерної культури студентів університету як умова забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.

Посилання

1. Минюшев Ф.И. Социология культуры: Учеб. пособие. – М.: Академический Проект, 2004. – 272 с.
2. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови . – Харків: Фоліо, 2006. – 540 с. –
3. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Пособие для студентов высших учебных заведений. Издание третье. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 591 с.
4. Соціологія культури: Навч. посібник.// О.М. Семашко, В.М. Піча, О.І. Погорілий та ін..; за ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі. – К.: „Каравела”, Львів: „Новий Світ-2000”, 2002. – 334 с.
1. 5.Брандт Г.А. Природа женщины как проблема (Концепции феминизма) // Общественные науки и современность. – 1998. - №2. – С. 167-180.
5. Козлова Н.Н. Гендер и вхождение в модерн // Общественные науки и современность. – 1999.- № 5. – С.164-174.
6. Абубикирова Н.И. Что такое «гендер»? // Общественные науки и современность. – 1996. - № 6. – С. 123-125.
7. Кравець В.П. Гендерна педагогіка: Навч. посібник. – Тернопіль: Джура, 2003. – 416 с.
8. Практикум по гендерной психологи /Под ред. И.С. Клециной. – СПб.:Питер, 2003. – 480с.: ил. – (Серия «Практикум по психологии»).
9. Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. – К.:К.І.С., 2004. – 536 с.
10. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.:іл.. – Бібліогр.: с. 171-172.
11. Кон И.С. Психология юношеского возраста: (Проблемы формирования личности). Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1979. – 175 с.
12. Кікінежді О.М., Кізь О.Б. Формування гендерної культури молоді:науково-методичні матеріали до тренінгової програми // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - № 8. – С. 64-68.
13. Воронина О.А. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России и на Западе // Общественные науки и современность. – 2000. - № 4. – С. 9-19.
14. Журженко Т.Ю. Дискурс рынка и проблема гендера в экономике // Общественные науки и современность. – 1999. - № 5. – С. 175-187.
15. Гончарова Н.В. Игры для мальчиков (гендерные аспекты реализации карьерных притязаний) // Общественные науки и современность. -2003. - № 1. – С. 83-91.
16. Гордиенко С.М. Гендерные проблемы в обществе и медицине// Медицинская газета «Здоровье Украины». -2007. - № 2. – С. 23. http // www.health-ua.com
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Васильченко, О. (2008). ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 48-52. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1869