МОДУЛЬНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ГРИ

  • О.А. Жукова Харьківський національний університет ім. В.Каразіна
Ключові слова: модуль, навчальний модуль, ігровий модуль

Анотація

У статті узагальнено підходи сучасних дослідників щодо поняття дидактичного (навчального) модуля та його ролі в організації навчального процесу, а також співвіднесено його структуру із структурою "модуля ігрової діяльності", тобто навчальної діяльності, організованої в формі гри.

Посилання

1. Алексюк А. Експериментальне впровадження технології модульної організації навчання у вищій школі // Проблеми вищої школи. – 1994. – Вип. 79. – С. 3-9.
2. Алексюк А. Педагогіка вищої освіти: Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – С. 489-490.
3. Бабин І., Жирська Г. Особливості організації навчання на основі системного дидактичного модуля // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1997. – № 3-4. – Ч. 1. – С. 105-109.
4. Богданова І. Оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутніх викладачів на основі застосування інноваційних технологій // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 4. – С. 174-185.
5. Борзих А., Окалєлов В. Виховний аспект модульно-рейтингового контролю знань студентів // Проблеми освіти. – 2001. – Вип. 23. – С. 62-66.
6. Драч І. Психолого-педагогічні аспекти втілення модульно-рейтингової системи // Проблеми освіти. – 2000. – Вип. 22. – С. 57-61.
7. Іванцова О. обґрунтування змісту основних понять у модульно-рейтинговій системі навчання // модернізація вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів: зб. наук. пр. учасників всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. – Житомир: ЖДУ ім. І Франка, 2007. – С. 163-170.
8. Козак В., Сверида Б. Модульна система організації навчального процесу та рейтинговий контроль знань студентів // Проблеми вищої школи. – 1994. – Вип. 81. – С. 32-35.
9. Мишковська Т. Формування дослідницько-педагогічних вмінь студентів в умовах модульної організації вивчення педагогічних дисциплін: Автореф. дис. к. пед. н.: 13.00.04/ТДПУ. – Тернопіль, 1998. – 18 с.
10. Пидкасистый П. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. Теоретико-экспериментальная часть. – М.: Педагогика, 1980. – 240 с.
11. Подласый И. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.
12. Прокопенко І., Євдокимов В. Педагогічна технологія. – Харків: Основа, 1995. – 216 с.
13. Пугачов В. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 285 с.
14. Романишина Л. Система контролю знань студентів при роботі за модульно-рейтинговою технологією // Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку. – 1996. – Ч. IV. – С. 41-44.
15. Сікорський П. Теорія і методика диференційованого навчання. – Львів: Сполум, 2000. – 420 с.
16. Удовицька О. Модульне навчання в стоматології: принципи побудови й основні типи // Наукова, практична і педагогічна стоматологія. – 2003. – Вип. 2. – С. 85-87.
17. Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання – система педагогічних інновацій // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 3 (8). – С. 96-108.
18. Фурман А.В. Принцип модульності в освітній практиці: два рівні втілення // Рідна школа. – 1995. – № 7-8. – С. 22-28.
19. Цехмістрова Г.С. Ефективність застосування модульного навчання та рейтингової системи контролю знань студентів // Проблеми освіти. – 2001. –Вип. 26. – С. 40-53.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Жукова, О. (2008). МОДУЛЬНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ГРИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 94-101. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1879