ВИВЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОНФЛІКТІВ, СПРИЧИНЕНИХ НЕДОСТАТНІМ РІВНЕМ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ТА КУЛЬТУРОЮ В ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІСТІВ

  • Л.М. Коротка Запорізький національний університет
Ключові слова: автентичний матеріал, акультурація, багатокультурні організації, глобалізація, діалог культур, інтеграція, культурна свідомість, культурні бар’єри, міжкультурна комунікація, міжкультурний конфлікт, професійна мотивація

Анотація

У статті розглядається проблема вивчення міжкультурних конфліктів на заняттях з іноземної мови, аналізуються умови реалізації євростандартів професійної освіти економістів, пропонуються педагогічні передумови особистісно орієнтованого навчання. Вивчення міжкультурних конфліктів пов’язується із загальною підготовкою майбутніх економістів до міжкультурної комунікації.

Посилання

1. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 582 с.
2. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов / Под ред. А.П.Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 352 с.
3. Державна національна програма “Освіта“ Україна XXI століття. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
4. Бориско Н.Ф. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов. // Іноземні мови. – 2005. – № 1. – С. 8-14.
5. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / За ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
6. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 4. – С. 5-7.
7. Биконя О.П. Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою: Дис. ... к. пед. н.: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2006. – 241 арк.: табл.
8. Професійна мова економіста / Черемська О.С., Гайдамака Г.Г., Жовтобрюх В.Ф., Архипенко Л.М. – Харків: “ІНЖЕК”, 2005. – 286 с.
9. Кошелева Н.Г. Характеристика педагогічних умов професійної особистісно орієнтованої підготовки економістів // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 42. – С. 43-45.
10. Kramsch C. Context and Culture in Language Teaching. – Oxford University Press, 1996. – 295 p.
11. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус. яз., 1983. – 269 с.
12. Damen L. Cultural Learning: The Fifth Dimension in the Language Classroom. – Addison: Westley Publishing Company, 1987. – 406 p.
13. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие. – М.: Слово, 2000. – 262 с.
14. Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры: Монография. – М.: Современные тетради, 2005. – 422 с.
15. Garkusha V. Teaching Cross-Cultural Interaction // Building Cross-Cultural Understanding Through ELT: тези доповідей. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2004. – 268 с.
16. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики межъязыковой и межкультурной коммуникации: Учеб. пособие / С.Г.Тер-Минасова. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. – 286 с.
17. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: Учебное пособие для студентов вузов по специальности “Лингвистика и межкультурная коммуникация” / Т.Н.Персикова. – М.: Логос, 2006. – 224 с.
18. Сысоев П.В. Языковое поликультурное образование: что это такое? // Иностранные языки в школе. – 2006. – № 4. – С. 2-14.
19. Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психология народов и наций. – Донецк: Сталкер, 1997. – 396 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Коротка, Л. (2008). ВИВЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОНФЛІКТІВ, СПРИЧИНЕНИХ НЕДОСТАТНІМ РІВНЕМ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ТА КУЛЬТУРОЮ В ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІСТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 136-142. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1888