КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

  • Г.О. Лисак Хмельницький національний університет
Ключові слова: навчальні досягнення, кредит, контроль, оцінювання

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз деяких наукових категорій, пов’язаних із кредитно- трансферною системою організації навчального процесу та дана коротка характеристика загально- педагогічних аспектів контрольно-оцінювальної діяльності викладачів у ВНЗ.

Посилання

1. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти: Наук.-метод. вид. / В.С.Журавський, М.З.Згуровський; М-во освiти i науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. полiтехн. iн-т". – К.: Полiтехнiка, 2003. – 195 с.
2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с.
3. Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Т.Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.
4. Леонтьев А. Н. Психологические вопросы сознательного учения // Известия АПН РСФСР. – 1947. – Вып. 7. – С. 3-18.
5. Чистохвалов В. Кредитные единицы входят в российскую высшую школу // Высшее образование в России. – 2004. – № 4. – С. 26-37.
6. Карпенко О.М., Котомина Л.И., Шостак Н.В. Европейская система перевода кредитов как гарант академического признания обучения, полученного за рубежом // Инновации в образовании. – 2002. – № 1. – С. 68-79.
7. Сенашенко В., Чистохвалов В. Система зачетных образовательных единиц // Высшее образование в России. – 2002. – № 5. – С. 19-26.
8. Спірін О.М. Основні характеристики кредитних систем // Вісн. Житомир. пед. ун-ту. – 2004. – № 15. – С. 83-86.
9. Впровадження ECTS в український університетах: Методичні матеріали / В.Д.Шинкарук, І.І.Бабин, Ю.М.Шашкевич та ін. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – 56 с.
10. Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172 с.
11. Оцінка знань студентів та якості підготовки фахівців (методичні та методологічні аспекти): Навч. посіб. / А.Й.Ягодзінський, А.О.Муромцева, Л.В.Іванова та ін.; Одеський держ. економічний ун-т. – К., 1997. – 216 с.
12. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб. / За ред. О.Пометун. – К.: А.С.К., 2006. – 192 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Лисак, Г. (2008). КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 157-162. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1892