СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ

  • В.С. Новакова Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди
Ключові слова: індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, система поетапного контролю, інформаційно-змістовний елемент, рейтинг, педагогічні умови ефективності

Анотація

У роботі теоретично обґрунтована модель системи поетапного контролю знань, умінь та навичок студентів під час виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань. Виявлено педагогічні умови їх функціонування.

Посилання

1. Андреев В. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности: Автореф. дис. д. пед. н.: 13.00.01. / МГУ. – М., 1983. – 29 с.
2. Бочарнікова В. Стимулююча функція контролю знань, умінь і навичок студентів вищої школи: Автореф. дис. к. пед. н: 13.00.01. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.
3. Князян М. Навчально-дослідницька діяльність студентів як засіб актуалізації професійно значущих знань: Автореф. дис. к. пед. н.: 13.00.04. / Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 1998. – 20 с.
4. Мороз І. Педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів: Автореф. дис. к. пед. н.: 13.00.04. / Житомирський державний університет ім. І.Франка. – Житомир, 2004. – 19 с.
5. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В.Кременя. Авт. кол. М.Степко, Я.Болюбаш, В.Шинкарук, В.Грубінко, І.Бабин. – К.-Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с.
6. Романишина Л. Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу: Автореф. дис. д. пед. н.: 13.00.04. / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1998. – 39 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Новакова, В. (2008). СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 187-194. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1898