ЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНОСТІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • О.А. Слижук Запорізький національний університет
Ключові слова: прийоми створення проблемних ситуацій, комунікативні навички, інтерактивні технології навчання, емоційні компоненти засвоєння

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми сучасної методики літератури – реалізація елементів проблемного навчання для формування комунікативно-мовленнєвих навичок учнів загальноосвітньої школи, розкриваються прийоми й технології їх впровадження в навчально-виховний процес.

Посилання

1. Беляев М.А. Познавательные задачи в обучении гуманитарным наукам / Под ред. И.Я. Лернера. – М.: Педагогика, 1972. – С. 128-164.
2. Ильницкая И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке / И.А. Ильницкая. – М.: Знание, 1985 .-80 с.
3. Козуля Я.І. Як створити проблемну ситуацію / Я.І. Козуля // Українська мова та література в школі. – 1969. - № 7. – С. 41-47.
4. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. / А.Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т.1. – 391 с.; Т.2. – 318 с.
5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я.Лернер. – М.: Педагогика, 1981. – 185 с.
6. Маранцман В.Г. Проблемное изучение литературного произведения в школе: Пособие для учителей / В.Г. Маранцман, Т.В. Чирковская. – М.: Просвещение, 1977. – 206 с.
7. Матюшкин А.М. Проблемная ситуация в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. – М.: Педагогика, 1972. – 208 с.
8. Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения / М.И. Махмутов. – Казань, 1972.– 551 с.
9. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения / Н.Д. Молдавская. – М.: Педагогика, 1976. – 224 с.
10. Наукові основи методики літератури: Посібник для студентів вищих закладів освіти / Н.Й.Волошина, О.М. Бандура, О.А. Гальонка та ін. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
11. Неділько В.Я. Проблемність як дидактична форма організації навчального процесу / В.Я.Неділько // Українська мова та література в школі. – 1978. – № 12. – С. 47-57.
12. Оконь В. Основы проблемного обучения / В. Оконь. – М.: Просвещение, 1968. – 208 с.
13. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Є.А. Пасічник. – К.: Ленвіт , 2000. – 384 с.
14. Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К.: Радянська школа, 1983. – 320с.
15. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник / О.Пометун, Л. Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
16. Сафонова А.М. Проблемные задания на уроках русской литературы / А.М. Сафонова. – К.: Радянська школа, 1977. – 152 с.
17. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі: Методичний посібник для вчителя / Б.І. Степанишин. – К.: РВЦ «Проза», 1995. – 255 с.
18. Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція / Г.Л.Токмань. – К.: Міленіум, 2002. – 320 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Слижук, О. (2009). ЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНОСТІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 147-150. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1942